RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAMU DILMAH

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU a INSTAGRAMU DILMAH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato rámcová pravidla obecně upravují podmínky pro soutěže DILMAH, které budou vyhlašovány níže uvedeným vyhlašovatelem a distributorem značky. Při vyhlášení konkrétní dílčí soutěže řídící se těmito rámcovými pravidly může vyhlašovatel stanovit bližší podmínky a pravidla pro danou soutěž, zejména pak dobu trvání soutěže, upřesnění či bližší specifikaci soutěžního úkolu, způsob výběru výherců apod. Stanovené bližší podmínky a pravidla pro dílčí soutěž pak stojí vedle těchto rámcových pravidel a v případě, že jsou s nimi v rozporu, mají před rámcovými pravidly pro danou dílčí soutěž přednost. Vyhlašovatelem, provozovatelem i organizátorem soutěže je společnost LEROS, s.r.o., se sídlem U Národní galerie 470, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ:61465810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 29300. Předmětem těchto rámcových pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito rámcovými pravidly, s konkrétními pravidly a podmínkami pro dílčí soutěž, budou-li vyhlašovatelem stanovena, a zavazuje se je dodržovat.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • adresa pro doručování v České republice;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php;
  • souhlas s těmito rámcovými pravidly a případně konkrétními pravidly dílčí soutěže, budou-li vyhlašovatelem stanovena, a jejich dodržování;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. Doba trvání soutěže bude vždy stanovena v každé dílčí soutěž Soutěžící je oprávněn se zapojit do každé dílčí soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora. Podmínkou účasti v soutěži NENÍ zakoupení zboží, služby či jiného produktu, ani účast na propagační či reklamní akci, ani zaplacení jakéhokoliv vkladu do soutěže. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže vybere porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele na základě vyhodnocení splnění soutěžního úkolu. Vyhlašovatel stanoví ve vztahu k dílčí soutěži, jaký soutěžní úkol musí být soutěžícími splněn – a to buď odkazem na jednu z níže uvedených mechanik, popř. zadáním jiného soutěžního úkolu, jehož součástí však vždy bude mimo jiné zaslání nejoriginálnějšího komentáře.

Mechanika 1: Soutěžním úkolem je zaslání nejoriginálnějšího komentáře pod příspěvek se zadáním soutěže.

Mechanika 2: Soutěžním úkolem je nasdílet do komentáře pod příspěvek print screen (otisk obrazovky) se zadáním soutěže a současně zaslání nejoriginálnějšího komentáře se zadáním soutěže.

Výhercem se stanou soutěžící, který splní zadaný soutěžní úkol (tj. úkol stanovený ve vztahu k dílčí soutěži buď odkazem na jednu z výše uvedených mechanik či samostatně specifikovaný vyhlašovatelem ve vztahu k dílčí soutěži) a současně jehož připojený komentář (v požadované formě, s požadovanými parametry a veřejně dostupný v době trvání soutěže) bude porotou vyhodnocen jako nejoriginálnější. Porota bude při hodnocení zohledňovat zejména kombinaci originality a jedinečnosti nápadu, důvtip a schopnost komentáře zaujmout. Nebude-li v pravidlech pro konkrétní dílčí soutěž stanoveno jinak, vybere porota vždy jednoho výherce s nejoriginálnějším komentářem. Pokud pravidla pro danou dílčí soutěž stanoví vyšší počet výherců, vybere porota příslušný počet výherců s nejoriginálnějším komentářem. Jednotlivé výhry budou upřesněny vždy v každé dílčí soutěži. Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí provozovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. emailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu anna.schlindenbuch@leros.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele katerina.kominkova@leros.cz. V Praze dne 24. 5. 2021