GDPR

Zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

Zásady ochrany soukromí

(dále jen „Zásady)

vydané společností vydané společností LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29300 (dále jen „Společnost“):

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti webovými stránkami a eshopem provozovanými Společností (dále jen „webové stránky“).

I.2. Zákazník Společnosti (dále jen „subjekt“) poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím prázdného čtvercového pole při registraci na webových stránkách, čímž potvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a že s nimi souhlasí. Tento souhlas je poskytován na dobu smluvního vztahu mezi Společností a subjektem a dále po dobu tří let od skončení jejich smluvního vztahu.

I.3. Poskytnutím osobních údajů dává subjekt svůj souhlas Společnosti ke shromažďování, ukládání a používání osobních údajů v souladu s těmito zásadami a v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (GDPR).

I.4. Společnost je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací na webových stránkách.

I.5. Správcem osobních údajů je společnost LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29300.

I.6. Zaškrtnutím prázdného čtvercového pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sděleních“, vyjadřuje subjekt souhlas se zasíláním obchodních sděleních dle zákona č. 480/2004 Sb. a s nabízením výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Tento souhlas je poskytován na dobu smluvního vztahu mezi subjektem a Společností.

II. Osobní údaje

II.1. Osobní údaj je každá informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelným subjektem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.2. Společnost zpracovává osobní údaje, které subjekt poskytne během registrace na webových stránkách, údaje, které subjekt poskytne během další komunikace se Společností a údaje o návštěvách webových stránek a o zdrojích, ke kterým se subjekt připojil.

II.3. Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení; 
 • Adresní údaje: adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

II.4. Subjekt bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně svých osobních údajů.

II.5. Osobní údaje jsou poskytovány za účelem

 • uzavření kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách;
 • vedení uživatelského účtu;
 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků;
 • vystavení daňových a účetních dokladů;
 • případného vymáhání pohledávek.

II.6. Osobní údaje budou Společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu od jejich poskytnutí do uplynutí 3 let od poslední objednávky subjektu.

II.7. Zpracováním osobních údajů subjektu může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou jak Společností, tak zpracovatelem zpracovávány manuálně i automaticky.

II.8. Společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje subjektů i třetím osobám, které pomáhají Společnosti s dodávkami zboží, zejména společnostem zajištujícím přepravu a doručení zboží.

II.9. Společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje třetí straně, jestliže je jí taková povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti.    

II.10. Osobní údaje subjektů jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech v České republice a na Slovensku. K zajištění bezpečného zpracování dat subjektů v souladu s těmito Zásadami využívá Společnost veškerá možná nezbytná opatření.

II.11. Osobní údaje subjektů nebudou předávány do jiných států.

III. Práva subjektů údajů

III.1. Subjekt poskytl své údaje dobrovolně v souvislosti s registrací na e-shopu Společnosti. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavírání kupních smluv mezi Společností a zákazníkem, který osobní údaje subjektu poskytl.

III.2. Subjekt je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pouze nad rámec zpracování nutného k plnění smluvních závazků Společnosti a zákazníka a se zasíláním obchodních sdělení. Odvolat souhlas lze kdykoli, a to písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu: eshop@leros.cz, popřípadě zaslaným na adresu sídla Společnosti.

III.3. Subjekt je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Společnost je povinna takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Společnost požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

III.4. Pokud se subjekt domnívá, že Společnost zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po Společnosti, aby takové údaje opravila.

III.5. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má subjekt právo se vznést námitku proti zpracování osobních údajů ke Společnosti anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

III.6. Subjekt má dále právo na to, aby jeho osobní údaje byly Společností vymazány v případě že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

III.7. Subjekt má dále právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu požadovat po Společnosti osobní údaje, které se ho týkají a jež jí poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může subjekt předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Společnosti.

IV. Cookies

IV.1. Na webových stránkách používá Společnost soubory „cookies“ za účelem poskytnutí většího pohodlí pro subjekty při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které webové stránky v zařízení subjektu vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupí. Soubory „cookies“ užívané Společností jsou pouze dočasné a ze zařízení subjektu se samy vymažou po uzavření internetového prohlížeče. „Cookies“ Společnosti pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto webových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním subjektem.

IV.2. Subjekt si může webové stránky Společnosti prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží.

IV.3. Používáním webových stránek vyjadřuje subjekt souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

V. Vyloučení odpovědnosti

V.1. Tyto webové stránky poskytuje Společnost „tak, jak jsou“. Užívání těchto webových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je na vlastní riziko subjektu.

 • V.2. Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiní Společnost žádná prohlášení ani neručí za:
 • přesnost, ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách;
 • dostupnost webových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
 • kompatibilitu webových stránek s počítačovým systémem a softwarem subjektu;
 • to, že webové stránky nejsou infikovány virem.

V.3.Společnost není odpovědná za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které subjekt poskytne na jiných webových stránkách, na které webové stránky Společnosti odkazují. Na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat

VI. Správce webových stránek

VI.1. Správcem těchto webových stránek je společnost LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29300. Případné dotazy nebo upozornění týkající se obsahu nebo správy webových stránek je možné odeslat na e-mail: reklamace@leros.cz

 

Tyto zásady jsou platné od 1.3.2021.

V Praze, dne 1.3.2021, LEROS, s.r.o.